મુલાકાત બદલ આભાર
ગણિત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2
Gujarati
4Chapter-3
Gujarati
5Chapter-4
Gujarati
6Chapter-5
Gujarati
7Chapter-6
Gujarati
8Chapter-7
Gujarati
9
Revision-1
Gujarati
10
Revision-2
Gujarati

 ગણિત (દ્રિતીય સત્ર)

Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2
Gujarati
4Chapter-3
Gujarati
5Chapter-4
Gujarati
6Chapter-5
Gujarati
7Chapter-6
Gujarati
8Chapter-7
Gujarati
9Chapter-8
Gujarati
10
Revision-1
Gujarati
11
Revision-2
Gujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Revision 1 Gujarati
8Chapter 6 Gujarati
9Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Chapter 9 Gujarati
12Chapter 10Gujarati
13Revision 2Gujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2
Gujarati
4Chapter-3
Gujarati
5Chapter-4
Gujarati
6Chapter-5
Gujarati
7Chapter-6
Gujarati
8Chapter-7
Gujarati
9Chapter-8
Gujarati
10
Revision-1
Gujarati
11
Revision-2
Gujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Revision 1Gujarati
12Revision 2Gujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Chapter 10Gujarati
12Chapter 11Gujarati
13Chapter 12Gujarati
14Chapter 13Gujarati
15Revision 1Gujarati
16Revision 2Gujarati
ગુજરાતી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Revision 1Gujarati
12Revision 2Gujarati
ગુજરાતી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Revision 1Gujarati
12Revision 2Gujarati
13PurakvanchanGujarati
અંગ્રેજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Revision 1 Gujarati
7Vocabulary Gujarati
અંગ્રેજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Revision 1 Gujarati
9Revision 2 Gujarati
10Vocabulary Gujarati
હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Revision 1 Gujarati
7Chapter 5Gujarati
8Chapter 6 Gujarati
9Chapter 7Gujarati
10Chapter 8Gujarati
11Revision 2Gujarati
હિન્દી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Revision Gujarati
સંસ્કૃત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Revision 1Gujarati
8Chapter 6 Gujarati
9Chapter 7Gujarati
10Chapter 8Gujarati
11Chapter 9Gujarati
12Revision 2 Gujarati
સંસ્કૃત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Revision 1 Gujarati
12Revision 2 Gujarati
ધોરણ-૭ નવીન અભ્યાસક્રમ આધારીત પાઠ્યપુસ્તકો
ગણિત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2
Gujarati
4Chapter-3
Gujarati
5Chapter-4
Gujarati
6Chapter-5
Gujarati
7Chapter-6
Gujarati
8
Revision-1
Gujarati
9
Revision-2
Gujarati
ગણિત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2 Gujarati
4Chapter-3 Gujarati
5Chapter-4 Gujarati
6Chapter-5 Gujarati
7Chapter-6 Gujarati
8Chapter-7Gujarati
9 Revision-1 Gujarati
10 Revision-2 Gujarati
11Vedic MathematicsGujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Revision 1Gujarati
8Chapter 6Gujarati
9Chapter 7Gujarati
10Chapter 8Gujarati
11Chapter 9Gujarati
12Revision 2Gujarati
13ExperimentsGujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2
Gujarati
4Chapter-3
Gujarati
5Chapter-4
Gujarati
6Chapter-5
Gujarati
7Chapter-6
Gujarati
8Chapter-7
Gujarati
9Chapter-8
Gujarati
10Chapter-9
Gujarati
11Chapter-10
Gujarati
12Chapter-11
Gujarati
13Chapter-12
Gujarati
14Chapter-13
Gujarati
15
Revision-1
Gujarati
16
Revision-2
Gujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Revision 1Gujarati
12Revision 2Gujarati
13MarivatGujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Chapter 10Gujarati
12Chapter 11Gujarati
13Chapter 12Gujarati
14Revision 1Gujarati
15Revision 2Gujarati
ગુજરાતી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Chapter 8 Gujarati
10Chapter 9 Gujarati
11Chapter 10 Gujarati
12Revision 1 Gujarati
13Revision 2 Gujarati
ગુજરાતી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Chapter 8 Gujarati
10Chapter 9 Gujarati
11Chapter 10 Gujarati
12Chapter 11 Gujarati
13Revision 1 Gujarati
14Revision 2 Gujarati
15PurakvanchanGujarati
અંગ્રેજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Revision 1 Gujarati
7Vocabulary Gujarati
અંગ્રેજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Revision 1 Gujarati
9Revision 2Gujarati
 હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Chapter 8 Gujarati
10Revision 1 Gujarati
11Revision 2 Gujarati
 હિન્દી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Chapter 8 Gujarati
10Chapter 9 Gujarati
11Chapter 10 Gujarati
12Revision 1 Gujarati
13Revision 2 Gujarati
સંસ્કૃત (પ્રથમ સત્ર)
સંસ્કૃત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Revision 1 Gujarati
10Revision 2 Gujarati
ધોરણ-૮ નવીન અભ્યાસક્રમ આધારીત પાઠ્યપુસ્તકો
ગણિત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2
Gujarati
4Chapter-3
Gujarati
5Chapter-4
Gujarati
6Chapter-5
Gujarati
7Chapter-6
Gujarati
8Chapter-7
Gujarati
9
Revision-1
Gujarati
10
Revision-2
Gujarati
ગણિત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2Gujarati
4Chapter-3Gujarati
5Revision-1Gujarati
6Chapter-4Gujarati
7Chapter-5Gujarati
8Chapter-6Gujarati
9Chapter-7Gujarati
10Revision-2Gujarati
11Chapter-8Gujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2
Gujarati
4Chapter 3
Gujarati
5Chapter 4
Gujarati
6Revision 1
Gujarati
7Chapter 5
Gujarati
8Chapter 6Gujarati
9Chapter 7Gujarati
10Chapter 8Gujarati
11 Chapter 9Gujarati
12Revision 2 Gujarati
13ExperimentsGujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter-1Gujarati
3Chapter-2
Gujarati
4Chapter-3
Gujarati
5Chapter-4
Gujarati
6Chapter-5
Gujarati
7Chapter-6
Gujarati
8Chapter-7 Gujarati
9Chapter-8Gujarati
10Chapter-9Gujarati
11 Revision-1 Gujarati
12Revision-2 Gujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Revision 1Gujarati
12Revision 2Gujarati
13Technical TermsGujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Chapter 10Gujarati
12Chapter 11Gujarati
13Chapter 12Gujarati
14Chapter 13Gujarati
15Chapter 14Gujarati
16Revision 1Gujarati
17Revision 2Gujarati
ગુજરાતી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Chapter 10Gujarati
12Revision 1Gujarati
13Revision 2Gujarati
ગુજરાતી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2Gujarati
4Chapter 3Gujarati
5Chapter 4Gujarati
6Chapter 5Gujarati
7Chapter 6Gujarati
8Chapter 7Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Chapter 9Gujarati
11Chapter 10Gujarati
12Chapter 11Gujarati
13Chapter 12Gujarati
14Revision 1Gujarati
15Revision 2Gujarati
16PurakvanchanGujarati
અંગ્રેજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2
Gujarati
4Chapter 3
Gujarati
5Chapter 4
Gujarati
6Revision
Gujarati
7Vocabulary
Gujarati
અંગ્રેજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1Gujarati
3Chapter 2
Gujarati
4Chapter 3
Gujarati
5Chapter 4
Gujarati
6Chapter 5
Gujarati
7Chapter 6
Gujarati
8Revision 1
Gujarati
9Revision 2
Gujarati
હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Revision 1Gujarati
8Chapter 6Gujarati
9Chapter 7Gujarati
10Chapter 8Gujarati
11Chapter 9Gujarati
12Revision 2Gujarati
હિન્દી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Chapter 8 Gujarati
10Chapter 9 Gujarati
11Revision 1 Gujarati
12Revision 2Gujarati
સંસ્કૃત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Revision 1 Gujarati
8Chapter 6 Gujarati
9Chapter 7Gujarati
10Chapter 8Gujarati
11Chapter 9Gujarati
12Revision 2 Gujarati
સંસ્કૃત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1IndexGujarati
2Chapter 1 Gujarati
3Chapter 2 Gujarati
4Chapter 3 Gujarati
5Chapter 4 Gujarati
6Chapter 5 Gujarati
7Chapter 6 Gujarati
8Chapter 7 Gujarati
9Chapter 8Gujarati
10Revision 1 Gujarati
11Revision 2 Gujarati
My Great Web page

મુલાકાત બદલ આભાર.

હોમ  મારા વિશે  અમારી સાથે જોડાઓ  એસ.એમએસ મેળવો  ફેસબુક પર જોડાઓ 

created by- Girish Chaudhari for any Help mail us- care@shixan.in